สวนเกษตรวีกรีน


สวนเกษตรวีกรีน   

สวนไผ่กิมซุง ตงลืมแล้ง วีกรีน


สวนเกษตรวีกรีน (V GREEN FARM) เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 วี กรีนเติบโตมาจากการเพาะปลูกพืชพลังงานโดยมุ่งเน้นไปที่พืชเกษตรอาทิ ไผ่ตงลืมแล้ง (ไผ่กิมซุง) ยูคาลิปตัส เป็นต้น ที่ให้เนื้อไม้เป็นเชื้อเพลิง ในระยะต่อมาได้มีการเพาะปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กิ่งพันธุ์ไผ่กิมซุง ไผ่ตงลืมแล้ง หน่อไม้ น้ำจากไผ่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน จุลินทรีย์EM ฯลฯ

สวนเกษตรวีกรีนมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของทั้งในและต่างประเทศ ด้วยบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ รวมทั้งให้ความรู้แก่ชุมชนสังคม สร้างงาน สร้างอาชีพและเป็นที่พึ่งแก่ทุกท่านหน่อไม้ไผ่กิมซุง ไผ่ตงลืมแล้ง

บทความยอดนิยม

Social Media

ลุ้นโชคทองกับสวนเกษตร วี กรีน